Aikido Yoshinkan Kihon-Waza

shiho-nage
ikkajo
nikajo
sankajo
yonkajo
sokumen irimi
shomen irimi
hiji-shime
hiji-ate
kote-gaeshi
tenchi-nage
kokyu-ho
kokyu-nage
go-waza
jiyu-waza
shomen * 1   2
1   2
1   2
1   2
1   2
1   2
1   2
1   2
1   2
1   2
1   2
1   2
1   2
1   2
1   2
1   2
1   2
1   2
* * *
yokomen 1   2

1   2
1   2
1   2
1   2
1   2
1   2
1   2
1   2
1   2
1   2
1   2
1   2
1   2
1   2
1   2
1   2
1   2
1   2
* * *
tsuki 1   2
1   2
1   2
1   2
* * *
katate 1       2
1       2
 
1   2
1   2
1   2
1   2
1   2
1   2
1   2
1   2
1   2
1   2
1   2
1   2
1   2
1   2
1   2
1   2
1   2
1   2
* * *
ryote 1       2
*
 
1   2
1   2
1   2
1   2
1   2
1   2
1   2
1   2
1   2
1   2
1   2
1   2
1   2
1   2
1   2
1   2
1   2
1   2


1 2 3 4 5
* *
kata 1   2
1   2
1   2
1   2
1   2
1   2
1   2
1   2
1   2
1   2
1   2
1   2
*
mune 1   2
1   2
1   2
1   2
1   2
1   2
1   2
1   2
1   2
1   2
1   2
1   2
hiji 1   2
1   2
1   2
1   2
1   2
1   2
1   2
1   2
1   2
1   2
1   2
1   2
*
katate-aya 1   2
1   2
*
u.-ryote 1   2
 
1   2
 
1   2
 
1   2
 
1   2
 
1   2
 
*
u.-katate-eri 1   2
 
1   2
 
u.-ryohiji 1   2
 
1   2
 
1   2
 
*
u.-ryokata 1   2
 
1   2
 
1   2
 
*
u.-eri 1   2
 
1   2
 
sho / yoko *
tanto-dori *
ken-tori *
tasu-dori *